جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری در زمان پایان ساخت و ساز آپارتمان انجام میشود و بهتر است قبل از ساخت وساز و برای طراحی نقشه معماری با یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مشاوره گرفته شود تا پس از ساخت آپارتمان، پارکینگی با اشتباهات جزئی حذف نشود. انجام جانمایی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به دلیل اینکه تعداد پارکینگ های سالم و مزاحم شناخته شود صورت میگیرد و زمانی شهرداری دستور تهیه نقشه وضع موجود آپارتمان مسکونی با نقشه معماری آن را می دهد که ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد مندرج در نقشه معماری هم خوانی نداشته باشد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران در صورتی که پس از پایان ساخت آپارتمان (مسکونی یا تجاری) نقشه معماری آپارتمان که قبل از ساخت تهیه میشود با نقشه وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد مالک ملزم به تهیه این نقشه نیز خواهد شد و این نقشه بیشتر برای پارکینگ ها به کار میرود […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران در صورتی که وضع موجود ملک با نقشه های معماری ملک هم خوانی نداشته باشد مالک از طرف شهرداری موظف به این کار خواهد شد. از آنجایی که این کار بسیار تخصصی است این کار فقط از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و جانمایی پارکینگ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید