رها سازی ملک

تهیه نقشه رهاسازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رهاسازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رهاسازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام می شود تا در نهایت بخش های اضافی ملک آزاد گردد و در واقع قبل از انجام ساخت و ساز ملک در صورتی که مغایرت بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود مشاهده گردد بایستی این مغایرت بررسی شود و در صورتی که مساحت و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک به این صورت می باشد که زمانی که نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود،اگر ابعاد و مساحت وضع موجود ملک از ابعاد و مساحت درج شده در سند بزرگتر باشد در این صورت باید رها سازی ملک انجام شود و قسمتی که اضافه می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به این صورت می باشد که زمانی که نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود اگر مساحت وضع موجود ملک از مساحت درج شده در سند بزرگتر باشد در این صورت باید رها سازی ملک انجام شود و قسمتی که اضافه می باشد باید حذف […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید