اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس و تهیه تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس و تهیه تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس و تهیه تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس و تهیه تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام می شود در صورتی که ملکی توسط دولت تصاحب شده باشد و جزو منابع ملی ثبت شده باشد،مالک سابق برای اینکه ملک خود را پس بگیرد،باید ثابت کند که ملک جزو اراضی ملی نمی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید