ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی ممکن می باشد زیرا نسبت به کلیه کار های ثبتی ملک آگاهی لازم را دارد و امور ثبتی ملک را با دقت و کیفیت بالایی انجام می دهد. ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی کارهای فنی برای اخذ سند […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس نقشه برداری

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس نقشه برداری

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس نقشه برداری که باید در واقع برای انجام امور ثبتی ملک به یک سری مدارک نیاز میباشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی که متخصص این کار میباشد مراجعه کند.به طور مثال برای اخذ سندتک برگ باید […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید