انجام جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران در صورتی که وضع موجود ملک با نقشه های معماری ملک هم خوانی نداشته باشد مالک از طرف شهرداری موظف به این کار خواهد شد. از آنجایی که این کار بسیار تخصصی است این کار فقط از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و جانمایی پارکینگ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید